Menu

Manifest

Het geheel betekent meer dan de som van de samenstellende delen. 

Gestalt zoekt naar veerkracht door middel van duurzame antwoorden die inspireren tot gebruik en hergebruik.
Vraagstelling wordt ingezet als middel voor kwaliteit. Wat is noodzakelijk? Wat is mogelijk? Het doorgronden van de context in de brede zin staat toe de werkelijke behoefte en het verborgen potentieel bloot te leggen. Door procesbereidheid dagen we onszelf en de bouwheer uit. Kwaliteit is hierbij een vertrekpunt, bouwen een mogelijkheid.
Een project moet steeds robuust geconcipieerd zijn. Niet alleen slimme en degelijke materiaalkeuzes bepalen de levensduur van een ontwerp.
Een concept moet aanpasbaar zijn door verandering toe te laten.
Wij geloven dat ontwerpen moeten ontstaan vanuit een authenticiteit. Onze projecten refereren dan ook vaak naar traditionele elementen en typologieën. Er wordt gewerkt met concepten en materialen die zich in het verleden al bewezen hebben. We geloven dat architectuur zichzelf niet telkens moet heruitvinden en bouwen verder aan datgene dat ons voorafging, als een continuïteit.
Architectuur moet niet naar vernieuwing streven, maar moet ten dienste staan van zijn potentiële gebruikers, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Hiermee wordt een objectieve kwaliteit bereikt die los staat van de tijd.

Gestalt maakt meer dan alleen plannen, en tracht steeds een verhaal te creëren. Hierbij wordt de gebruiker, de omgeving en hun onderlinge interactie centraal geplaatst.
We trachten steeds het functionele te overstijgen.
Het organigram alleen bepaalt het ontwerp niet. Er moet steeds vrijheid toegestaan worden om het ontwerp toe te eigenen.
De kwaliteiten van een project komen pas naar boven op het moment dat het in gebruik wordt genomen, wanneer het toegeëigend wordt door gebruikers en omgeving. We zoeken steeds naar de balans tussen beiden.
We proberen de omgeving en de gebruiker tot interactie te brengen. Alleen zo kan het ontwerp een meerwaarde genereren. Een gebouw mag zich niet opdringen, maar laat confrontatie toe.
Iedere functie en elk personage wordt georkestreerd binnen de setting.
We ontwikkelen een scenario voor ieder ontwerp. Wie is de gebruiker? Welke emotie moet een ruimte oproepen? Waar moet men geborgenheid ervaren? En waar juist het tegenovergestelde? Vanuit deze procesmatige aanpak komen verschillende scenario’s tot stand die resulteren in doordachte keuzes.

Gestalt wil heldere, duidelijke antwoorden bieden. Dit betekent meer dan het louter rationeel benaderen van een probleemstelling.
We bepalen in onze ontwerpen steeds een hiërarchie om tot een consequent geheel te komen.
Hierbij worden emotionele keuzes zeker niet geweerd, maar juist gestimuleerd. Het gecreëerde ontwerp moet intuïtief aanvoelen op alle gebieden en een plezier overdragen op de omgeving en de gebruikers. Ratio en intuïtie zijn hierbij evenwaardig, ze hebben elkaar nodig.
De gebruikers worden stapsgewijs begeleid. We bepalen waar men elkaar kan ontmoeten, waar interactie mogelijk is met de omgeving, waar men wordt losgelaten, waar het ontwerp de controle terugneemt.
We kiezen ervoor om oprechte ontwerpen te maken, die een duidelijk standpunt innemen rekening houdend met hun functie.
Een doorgedreven keuzestrategie leidt op deze manier tot een coherent geheel. Het gebruik van een traditionele, vertrouwde architectuurtaal geeft betekenis en zorgt tegelijk voor een architectuur die leesbaar is.

Gestalt

 

Team

Dimitri Parein
Bram Bosschaert
Marnik Heijligen

Annelien De Wel
Conor Riordan
Lothar De Beckker

Simon Ogiers
Lisa Molemans

foto – verzonken bureaukamer in ter plaatse gestort beton met een negatieve bekisting van recuperatie boomstammen